• Innowacje we współczesnej gospodarce ebook

Główną hipotezą badawczą pracy stało się twierdzenie, że istnieją silne dywergencje przestrzenne i technologiczne w Polsce oraz innych gospodarkach rozwijających się, które oddziałują na kształtowanie innowacyjnej kultury przedsiębiorstw oraz organizacji. Zjawiska te obserwowane są zarówno na poziomie kraju, jak i jego regionów, co uzasadnia imperatyw uwzględniania zróżnicowanych determinant w programowaniu selektywnej i zdywersyfikowanej polityki innowacyjnej.

Podstawowym celem badania była próba wskazania zróżnicowanych uwarunkowań organizacyjnych, lokalizacyjnych, technologicznych, a także w obszarze instytucji wsparcia, odpowiedzialnych za zróżnicowanie szeroko rozumianej innowacyjności w gospodarce Polski, jej regionach, czy przedsiębiorstwach. Ponadto Autorzy postawili sobie za cel zaprezentowanie szeregu innowacyjnych podejść w zakresie szeroko rozumianego strategicznego podejścia do zarządzania organizacją, w szczególności w odniesieniu do problematyki analizy strategicznej, zarządzania zasobami ludzkimi, czy innowacyjności kadr menedżerskich.

Zaprezentowany układ pracy wynikał, z chęci ukazania wybranych problemów i parametrów uwarunkowań innowacyjności, istotnych dla gospodarki oraz funkcjonujących w niej podmiotów. Praca jest efektem studiów badawczych nad procesami innowacyjnymi, prowadzonych obecnie w wielu ośrodkach naukowych w Polsce, a w szczególności od szeregu lat realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Układ strukturalny pracy podporządkowano postawionej hipotezie i celowi badawczemu. Opracowanie o charakterze teoretyczno-empirycznym składa się z osiemnastu rozdziałów, w których omówiono szereg różnorodnych problemów i kwestii szczegółowych. Przesłankami dokonanego doboru przedstawionej problematyki była z jednej strony chęć prezentacji zagadnień nowych, o stosunkowo trwałej wartości poznawczej, a z drugiej fakt, iż oddawana do rąk Czytelnika książka jest kolejnym opracowaniem dotyczącym problematyki innowacyjności, jakie przygotował zespół autorski, co bez wątpienia wpłynęło na zawartość oraz sposób ujęcia poszczególnych zagadnień prezentowanych w niniejszym opracowaniu.

 

Tytuł monografii naukowej: Innowacje we współczesnej gospodarce

Redaktorzy naukowi: Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ, Dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US

Autorzy rozdziałów: Krystyna Serafin, Katarzyna Kazojć, Roman Tylżanowski, Krzysztof Janasz, Henryk Wojtaszek, Hubert Kiszka, Michał Zaremba, Piotr Dzikowski, Piotr Kordel, Marek Tomaszewski, Magdalena Tryba, Marlena Płonka, Jadwiga Gorączkowska, Arkadiusz Świadek, Anna Bielawa, Henryk Wojtaszek, Anna Kaźmierska, Żaneta Nejman

Recenzenci naukowi: Prof. zw. dr hab. Władysław Janasz WZiEU Uniwersytet Szczeciński, Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Uniwersytet Warszawski

Wydawnictwo: Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl biuro@wydawnictwoivg.pl

Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2014 rok

Ilość stron: 227

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 4,72 Mb

Plik ściągalny: pdf

ISBN 978-83-62062-41-6 ebook


Pobierz pdf Abstrakt Innowacje we współczesnej gospodarce


Spis treści

 

Wstęp


Krystyna Serafin

Rozdział I

Innowacje jako konieczność we współczesnej organizacji

Wprowadzenie

1.1. Innowacje i innowacyjność w organizacji

1.2. Proces wdrażania innowacji w organizacji

1.3. Psychospołeczne konsekwencje wprowadzania zmian i innowacji

1.4. Opór wobec zmian organizacyjnych

Podsumowanie

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Katarzyna Kazojć

Rozdział II

Kluczowe znaczenie wiedzy w procesie innowacji

Wprowadzenie

2.1. Wiedza jako zasób kluczowy

2.2. Istota innowacji

2.3. Transfer wiedzy oraz znaczenie ochrony wiedzy i rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Podsumowanie

The Key Importance of Knowledge in the Innovation Process

Summary

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Roman Tylżanowski

Rozdział III

Organizacje uczące się w modelu otwartej innowacji

Wprowadzenie

3.1. Istota organizacji uczących się

3.2. Znaczenie koncepcji Open Innovation dla współczesnych organizacji

3.3. Funkcjonowanie organizacji uczących się w warunkach otwartego modelu innowacji

Podsumowanie

Learning organization in open innovation model

Summary

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Krzysztof Janasz

Rozdział IV

Zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych w organizacji

Wprowadzenie

4.1. Proces zarządzania ryzykiem w projektach a strategia innowacyjna organizacji

4.2. Fazy i metody zarządzania ryzykiem w projekcie innowacyjnym

4.3. Analiza ryzyka projektu innowacyjnego

Zakończenie

Risk management of innovation projects in the organisation

Summary

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Henryk Wojtaszek

Rozdział V

Innowacyjny menedżer- ewaluacja pojęcia w latach 2012-2014

Abstrakt

Wprowadzenie

5.1. Pojęcie menedżera bankowego

5.2.Wsparcie Unii Europejskiej w kreowaniu innowacyjnego menedżera

5.3. Najnowsze określenia innowacyjnego menadżera

5.4. Analiza ewaluacji cech innowacyjnego menadżera w latach 2012-2014

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Hubert Kiszka

Rozdział VI

Innowacje i innowacyjność w polskiej gospodarce

Wprowadzenie

6.1. Innowacje w strategii rozwoju Unii Europejskiej

6.2. Instrumenty wspierania przedsiębiorców w zakresie innowacji w Polsce

Zakończenie

Innovation and innovativeness in the polish economy

Summary

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Michał Zaremba

Rozdział VII

Polityka innowacyjna w krajach rozwijających się - Przypadek Chin i Indii

Wstęp

7.1. Innowacje i innowacyjność we współczesnej gospodarce

7.2. Indie i Chiny w gospodarce światowej – wybrane aspekty

7.3. Polityka innowacyjna Indii i Chin

7.4. Polityka innowacyjna Indii

7.5. Polityka innowacyjna Chin

Podsumowanie

Innovation Policy In developing countries: case of India and China

Summary

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Piotr Dzikowski

Rozdział VIII

Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu wysokiej techniki w Polsce

Streszczenie

Wprowadzenie

8.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa

8.2. Bariery dla aktywności innowacyjnej

8.3. Metodyka badania

8.3.1. Charakterystyka próby badawczej

8.4. Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Podsumowanie

Innovation activity barriers in high technology manufacturers sector in Poland

Summary

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Piotr Kordel

Rozdział IX

Przedsiębiorczość technologiczna w ujęciu konfiguracyjnym

Streszczenie

Wstęp

9.1.Konfiguracyjne ujęcie w naukach o zarządzaniu

9.2.Przedsiębiorczość technologiczna

9.3. Analiza przedsiębiorczości technologicznej zgodnie z podejściem

konfiguracyjnym

Zakończenie

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Marek Tomaszewski

Rozdział X

Implementacja nowych technologii a skłonność do współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych

Wstęp

10.1. Metodyczne aspekty prowadzonych badań

10.2. Charakterystyka grupy badawczej

10.3. Wpływ aspektu finansowego aktywności innowacyjnej na kooperację

innowacyjną

10.3.1. Wpływ form finansowania aktywności innowacyjnej na kooperację innowacyjną

10.3.2. Wpływ aspektu rzeczowego finansowania aktywności innowacyjnej na kooperację innowacyjną

10.4. Wpływ aspektu implementacyjnego aktywności innowacyjnej na kooperację innowacyjną

Zakończenie

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Magdalena Tryba

Rozdział XI

Rola dyfuzji innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw we wzroście gospodarczym kraju

Wprowadzenie

11.1. Innowacje i dyfuzja innowacji – ujęcie teoretyczne

11.2. Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

11.3. Rola małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacji we wzroście gospodarczym kraju

Podsumowanie

Die Rolle der Diffuzion die Innovationen im der kleinen und mittleren Unternehmen in dem Wirtschaftswachstum des Landes

Zusammenfassung

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Marlena Płonka

Rozdział XII

Pasywny transfer technologii a działalność B+R w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego

Wprowadzenie

12.1. Istota działalności B+R

12.2. Pasywny transfer technologii

12.3. Dynamika działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego

12.4. Metodyka prowadzonych badań i charakterystyka próby

12.5. Determinanty pasywnego i aktywnego transferu technologii w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego

Podsumowanie

Passive technology transfer and R&D activities in industrial establishments of West Pomeranian voivodeship

Summary

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Jadwiga Gorączkowska

Rozdział XIII

Instytucje wsparcia biznesu a aktywność innowacyjna przemysłu w Wielkopolsce - analiza porównawcza

Wprowadzenie

13.1. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych w województwie wielkopolskim

13.2. Aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych kooperujących i nie kooperujących z instytucjami wsparcia biznesu w województwie wielkopolskim

13.3. Współpraca w obszarze nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych kooperujących i nie kooperujących z instytucjami wsparcia biznesu w województwie wielkopolskim w latach 2010-2012

13.4. Źródła i ograniczenia aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych kooperujących i nie kooperujących z instytucjami wsparcia biznesu w województwie wielkopolskim w latach 2010-2012

Podsumowanie

Wirtschaftsförderunginstitutionen (Business Support Organisations) und Innovationsaktivität in Industrie in Großpolen – Vergleichanalyse

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Arkadiusz Świadek

Rozdział XIV

Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna w lubuskim regionalnym systemie przemysłowym

Wstęp

14.1. Metodyczne uwarunkowania prowadzonych badań

14.2. Lokalna odległość konkurenta

14.3. Regionalna odległość konkurenta

14.4. Krajowa odległość konkurenta

14.5. Międzynarodowa odległość konkurenta

Podsumowanie

Streszczenie

Competitor localization and innovation activity of lubuskie industrial systems

Summary

Bibliografia

Informacje o autorze

 

Anna Bielawa

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Innowacje we współczesnej gospodarce ebook

  • 25.00

  • Price in reward points: 150

Related Products

Innowacje we współczesnej gospodarce book

Innowacje we współczesnej gospodarce book

Główną hipotezą badawczą pracy stało się twierdzenie, że istnieją silne dywergencje przestrzenne i t..

32.00

Innowacje jako konieczność we współczesnej organizacji e-artykuł

Innowacje jako konieczność we współczesnej organizacji e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Ser..

7.00

Kluczowe znaczenie wiedzy w procesie innowacji e-artykuł

Kluczowe znaczenie wiedzy w procesie innowacji e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Kazo..

7.00

Organizacje uczące się w modelu otwartej innowacji e-artykuł

Organizacje uczące się w modelu otwartej innowacji e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Tylż..

7.00

Zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych w organizacji e-artykuł

Zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych w organizacji e-artykuł

Odpłatny dostęp do artykułu naukowego - Artykuł został opublikowany w monografii naukowej: Jana..

10.00

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Zasadniczym celem pracy jest wskazanie luk w regionalnym systemie innowacji przez pryzmat wybranych ..

0.00