• Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II ebook

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty wkład i zespołów jest punktem wyjścia dla innowacji, jest to konieczne, ale nie wystarczającym warunkiem sukcesu innowacji. Zależy od innych czynników, jak również i to może wynikać nie tylko z pomysłów, które pochodzą w organizacji, ale także z pomysłów, które pochodzą gdzie indziej (np. w zakresie transferu technologii). Jednak i ten pogląd nie jest gwarancją kreatywności i innowacji…

Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi prezentację badań, analiz, strategii oraz diagnoz poświęconych niniejszej problematyce. 

 

Tytuł monografii naukowej: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II

Redaktor Naukowy: prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. US dr hab. Joanna Wiśniewska

Autorzy: Roman Tylżanowski, Katarzyna Kazojć, Joanna Wiśniewska, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Katarzyna Kozioł-Nadolna, Malwina Szczepkowska, Tomasz Buchwald, Anna Bielawa, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Arkadiusz Świadek, Jadwiga Gorączkowska, Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski

Wydawnictwo naukowe: Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl biuro@wydwanictwoivg.pl

Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2013 rok

Ilość stron: 190

Rodzaj: ebook

Rozmiar: 3,16 Mb

Plik ściągalny: pdf

 

ISBN 978-83-62062-49-2 ebook

 

 

Spis treści

 

Roman Tylżanowski

Rozdział I Wspieranie innowacji w polskiej gospodarce 8

Wprowadzenie 8

1.1 . Znaczenie innowacji w Polsce 8

1.2 . Możliwości wsparcia innowacji w polskiej gospodarce 11

1.3 . Analiza skuteczności wsparcia innowacji w Polsce 13

Podsumowanie 16

Support for innovation in Polish economy 16

Bibliografia 17

Spis tabel 17

Spis rysunków 17

Informacja o autorze 17

 

Katarzyna Kazojć

Rozdział II Innowacje społeczne sposobem na zwiększanie konkurencyjności 18

Wprowadzenie 18

2.1. Pojęcie i istota innowacji społecznych 18

2.2. Sektor publiczny i prywatny a innowacje społeczne 19

2.3. Ekonomiczny wymiar innowacji społecznych 21

2.4. Problemy występujące przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji społecznych 22

Podsumowanie 23

Social Innovation as a way to increase competitiveness 23

Bibliografia 24

Spis rysunków 24

Informacje o autorze 24

 

Joanna Wiśniewska

Rozdział III Specyfika innowacji w sektorze usług 25

Wprowadzenie 25

3.1. Cechy innowacji w sektorze usług 27

3.2. Specyfika działalności B+R w usługach 28

3.3. Odmienność innowacji w przemyśle i sektorze usług 29

Podsumowanie 31

Specific nature of innovation in the service sector 32

Bibliografia 33

Spis tabel 33

Informacja o autorze 33

 

Małgorzata Brojak-Trzaskowska

Rozdział IV Kooperacja naukowo-biznesowa jako czynnik aktywności innowacyjnej w gospodarce 34

Wprowadzenie 34

4.1. Istota i zakres kooperacji naukowo-biznesowej w zakresie działalności innowacyjnej 34

4.1.1. Rekomendacje na rzecz wzrostu znaczenia kooperacji naukowo-biznesowej                                                           w zakresie wdrażania innowacji 37

4.2. Analiza źródeł działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług 39

Podsumowanie 46

Cooperation between science and business as a factor innovation activity in the economy 46

Bibliografia 47

Spis tabel 47

Informacja o autorze 47

 

Katarzyna Kozioł-Nadolna

Rozdział V Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce 48

Wprowadzenie 48

5.1. Uwarunkowania procesów innowacyjnych – ujęcie teoretyczne 48

5.2. Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań 50

5.3. Uwarunkowania kształtowania procesów innowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach w Polsce 53

Podsumowanie 56

Economic Determinants of Innovation Activity of Enterprises in Poland 56

Bibliografia 56

Spis tabel 57

Spis rysunków 57

Informacja o autorze 57

 

Malwina Szczepkowska

Rozdział VI Innowacyjność małych i średnich firm rodzinnych – wybrane zagadnienia 58

Wprowadzenie 58

6.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce 59

6.2. Innowacyjność firm rodzinnych z sektora MSP – przegląd badań 62

Podsumowanie 65

Innovation of small and medium-sized Family Businesses - Selected Issues 66

Bibliografia 66

Spis tabel 67

Informacja o autorze 67

 

Tomasz Buchwald

VII Efektywność adaptacyjna pilotażowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego wpływ na innowacyjność i rozwój gospodarki 68

Wprowadzenie 68

7.1. Teoria innowacji - pojęcie innowacji 70

7.2 . Innowacyjność polskiej gospodarki w badaniach porównawczych 73

7.3 . Współpraca sektorów naukowo-badawczych z sektorem przedsiębiorstw 73

7.4 . Polityka państwa na rynku pracy bezradna wobec losów absolwentów 76  

7.5 . Zmiany w szkolnictwie wyższym nie zachwycają. Słaba efektywność i innowacyjność programów 81

7.6 . Reformy instytucjonalne i zadania dla polityki publicznej, jakie należy wprowadzić by osiągnąć efektywność innowacyjną 83

Podsumowanie 85

Streszczenie 87

Bibliografia 88

Spis tabel 89

Spis wykresów 89

Informacja o autorze 89

 

Anna Bielawa

Rozdział VIII Innowacyjność i jakość sektora motoryzacyjnego 90

Wstęp 90

8.1. Problematyka innowacyjności i jakości w przemyśle motoryzacyjnym 90

8.2. Innowacyjność i jakość w przedsiębiorstwach usługowych sektora motoryzacyjnego 93

Podsumowanie 98

Innovation and quality automotive sector 99

Bibliografia 99

Spis tabel 99

Spis rysunków 99

Informacja o autorze 99

 

Katarzyna Szopik-Depczyńska

Rozdział IX Potencjał kooperacyjny i innowacyjność przedsiębiorstw sektora jachtowego w województwie zachodniopomorskim 100

Wprowadzenie 100

9.1. Uwarunkowania jachtowej inicjatywy klastrowej w województwie zachodniopomorskim 100

9.2. Metodologia badań 101

9.2.1. Potencjał innowacyjno-kooperacyjny przedsiębiorstw sektora jachtowego w województwie zachodniopomorskim 101

9.2.2. Kierunki rozwoju potencjalnego klastra jachtowego w województwie zachodniopomorskim 106

Podsumowanie 107

Cooperative potential and innovativeness of yachting industry enterprises  in Western Pomerania region 107

Bibliografia 107

Spis tabel 107

Informacja o autorze 107

 

Arkadiusz Świadek

Rozdział X Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej w regionie mazowieckim w latach 2009-11 - modelowanie probitowe 108

Wprowadzenie 108

10.1. Metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania – modelowanie probitowe 108

10.1.1. Charakterystyka badanej próby 109

10.1.2. Wpływ źródeł oraz ograniczeń aktywności innowacyjnej na wprowadzanie innowacji                                         

w przedsiębiorstwach regionu mazowieckiego 110

Podsumowanie 117

Quellen und Begrenzungen der Innovationsaktivität in der Woiwodschaft Mazowicekie 
in Jahren 2009-2011 – Probitmodelle 118 

Bibliografia 119

Spis tabel 119

Informacja o autorze 119

 

Jadwiga Gorączkowska

Rozdział XI Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych z instytucjami wsparcia biznesu w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 120

Wprowadzenie 120

11.1. Struktura przedsiębiorstw współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu                                               

      w województwie zachodniopomorskim 121

11.2. Kontakty biznesowe przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących z instytucjami wsparcia 

      biznesu w regionie zachodniopomorskim 123

11.3. Aktywność innowacyjna i współpraca w obszarze nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach 

      przemysłowych współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu w regionie

      zachodniopomorskim 124  

11.4. Źródła, bariery i efekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych

      współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu w regionie zachodniopomorskim 127

Podsumowanie 129

Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen und Wirtschaftsförderungin stitutionen (Business

Support Organisations)  in der Woiwodschaft Westpommern in Jahren 2009-2011  131

Bibliografia 131

Spis tabel 132

Informacja o autorze 132

 

Piotr Dzikowski

Rozdział XII Wpływ koniunktury gospodarczej na zachowania innowacyjne przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i sektora niskiej techniki w zachodniej Polsce w latach 2009-2012 133

Streszczenie 133

Wstęp 133

12.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw niskiej techniki 134

12.2. Próba badawcza i metodyka badania 135

12.3. Wpływ koniunktury na działalność innowacyjną 136

Wnioski 140

Innovation activities of enterprises low technology 140

Bibliografia 141

Spis tabel 141

Informacja o autorze 141

 

Marek Tomaszewski

Rozdział XIII Źródła informacji o innowacjach a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych 142

Wstęp 142

13.1. Metodyczne aspekty prowadzonych badań 143

13.2. Współpraca przedsiębiorstw z pozostałymi uczestnikami sieci dostaw 145

13.3. Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami ze sfery B+R 146

Zakończenie 148

Bibliografia 149

Spis tabel 149

Informacja o autorze 149

 

Wykaz Bibliografii  150

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II ebook

  • 19.00

  • Price in reward points: 100

Related Products

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II book

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki – Część II book

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty..

27.00

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie zachodniopomorskim analizy i prognozy

Zasadniczym celem pracy jest wskazanie luk w regionalnym systemie innowacji przez pryzmat wybranych ..

0.00

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I ebook

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I ebook

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty..

19.00