• Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ W KONTEKŚCIE POKOLENIA POST-MILLENIALSÓW W POLSCE

 - 

Mateusz Mierzejewski, Adam Chlebisz, Jakub Garncarz, Martyna Żak (2018), Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG.


Streszczenie

Wprowadzenie ustawy ograniczającej handel w niedzielę jest tematem burzliwych dyskusji wśród przedsiębiorców, konsumentów, a także ekonomistów. Sceptycznie odnoszą się do tego pomysłu analitycy, wróżąc ogólny spadek wielkości sprzedaży i wzrost bezrobocia. Z kolei zwolennicy wprowadzonej regulacji zakładają, że przyczyni się ona do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej pracowników sektora handlowego oraz poprawy ich relacji rodzinnych. Jak wprowadzony zakaz oceniają przedstawiciele pokolenia Post-Millenialsów, których cechy charakterystyczne stanowią obecnie przedmiot zainteresowania nie tylko socjologów, ale i pracodawców? W niniejszym badaniu sprawdzono, czy istnieje korelacja między różnicami w wyznawanymi przez pokolenia wartościami a ich stosunkiem do narzuconego przez ustawodawcę ograniczenia handlu w niektóre dni. W pracy zostały zdefiniowane poszczególne pokolenia, a także opisano występujące między nimi różnice. Na podstawie kwestionariusza osobowego zebrano dane, które zostały przeanalizowane i przedstawione na wykresach. Otrzymane wyniki szczegółowo zinterpretowano.


Summary

The introduction of a law restricting trade on Sunday is the subject of heated discussions among entrepreneurs, consumers and economists. Analysts are sceptical about this idea, foreseeing a general decline in sales volumes and rising unemployment. In turn, supporters of the introduced regulation assume that it will improve the physical and mental condition of employees in the commercial sector and improve their family relationships. How does the prohibition be assessed by the representatives of the Post-Millenial generation whose characteristics are currently of interest to sociologists and employers? This research has checked a correlation between the differences in generations’ values and their feelings about the restriction imposed by the legislator. In this paper have been defined individual generations and the differences between them. Based on a personal questionnaire, data were collected, analysed and presented in the charts. The obtained results were interpreted in detail.


Spis treści / Table of contents


Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce...... 7

Streszczenie .............................................................................................................. 7

Summary ................................................................................................................... 7

Wstęp ........................................................................................................................ 8

Cel i metody pracy .................................................................................................... 9

Charakterystyka Post-Milenialsów na tle wcześniejszych pokoleń .......................... 9

Kontrowersje wokół wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę ............................. 12

Post-Millenialsi wobec zakazu handlu w niedzielę ................................................. 13

Wnioski ................................................................................................................... 21

Bibliografia ............................................................................................................. 22

Informacja o Autorach ............................................................................................ 22


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów

  • 25.00

  • Price in reward points: 20

Related Products

The main problems of the functioning of family enterprises

The main problems of the functioning of family enterprises

GŁÓWNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCHDorota Roszkowska- Hołysz, Anna Gąsiorek-Ko..

25.00

Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international

Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international

GLOBALNY ŚWIAT, UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW I SPOŁECZEŃSTWO SIECI - ZJAWISKO GLOBALIZACJI I ..

25.00

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Fiscal policy and price convergence in the European Union

FISCAL POLICY AND PRICE CONVERGENCE IN THE EUROPEAN UNION - Aneta Dzik-Walczak (2018),&nbs..

25.00

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH I JEGO KONSEKWENCJE DLA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO - &..

25.00