• Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international

GLOBALNY ŚWIAT, UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW I SPOŁECZEŃSTWO SIECI - ZJAWISKO GLOBALIZACJI I UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU INNOWACJI DYSRUPTYWNEJ I ICH WPŁYWU NA CZŁOWIEKA

Magda Stawska (2018), Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci - zjawisko globalizacji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w obliczu innowacji dysruptywnej i ich wpływu na człowieka, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 6, Naukowe Wydawnictwo IVG.

Abstrakt


Globalizacja stanowi w historii rozwoju społeczno-gospodarczego stałe zjawisko, a zrozumienie zjawiska globalizacji jest kluczowe dla zrozumienia współczesnego świata. Wymaga to przyjęcia perspektywy wieloaspektowej i wielowątkowej dla rozpoznania kontekstu gospodarowania przedsiębiorstw. Idea globalizacji i jej historyczne uwarunkowania, osadzone w ramy doktryn politycznych oraz teorii naukowych, zdają się być szczególnie ciekawe w kontekście usieciowienia relacji społecznych, ekonomicznych, gospodarczych czy intelektualnych. Globalizacja, przedsiębiorczość oraz nauka tworzą sieć powiązań prowadzących do zrozumienia decyzji przedsiębiorców, paradygmatów naukowych oraz reakcji społecznych. Przedsiębiorcy funkcjonują w złożonym oraz dynamicznym otoczeniu. W ramach prowadzonej działalności biznesowej podejmują wewnątrzorganizacyjne inicjatywy, które są nakierowane na niwelowanie lub łagodzenie wpływu zmian otoczenia na warunki ich działania, co wpływa na reakcje, odczucia i działania różnorodnych grup interesariuszy. Naukowcy badają warunki, w jakich działają organizacje oraz formy i sposoby zarządzania przedsiębiorców, próbując opisać zachodzące w tej przestrzeni mechanizmy i zmiany. Poszukują jednocześnie nowych paradygmatów w podejściu do badania zachodzących zjawisk. Nauka, będąc ponadnarodową uprawiana jest przez uczonych, którzy, podobnie jak przedsiębiorcy, przypisani są lokalizacyjnie bądź narodowościowo do miejsca pochodzenia lub obszaru uprawianej dyscypliny naukowej. Nauka i przedsiębiorczość funkcjonują w ramach ustalonych norm kształtujących ich porządek. Jednocześnie rozwijają się poprzez podważanie stworzonych fundamentów, wzorców, ustalonych reguł i praw. Niniejszy artykuł jest próbą odniesienia się do zjawiska globalizacji w aspekcie społeczeństwa sieci oraz skutków dysruptywnej innowacji. Jego celem jest spojrzenie na rozwój ludzkości przez pryzmat wyzwań współczesności: globalizacji, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, usieciowienia społeczeństw oraz rewolucji naukowo-technicznej.


Słowa kluczowe: globalizacja, międzynarodowe przedsiębiorstwa, rozwój organizacji, konsumpcja współdzielona, innowacja dysruptywna, społeczeństwo sieciGlobal world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international organizations facing disruptive innovation and its impact on human


Abstract


Globalization is a constant phenomenon in the history of socioeconomic development and understanding the phenomenon of globalization is fundamental for understanding the present world. This requires a complex and compound perspective for identifying the context of business management. The idea of globalization and its historical determinants, embedded in the framework of political doctrines and scientific theories, appear to be particularly interesting in the context of network relationships building for societies, economics, businesses and scholars. Globalization, entrepreneurship and science create a network of connections leading to understanding entrepreneurs' decisions, scientific paradigm and social reactions. Entrepreneurs operate in a complex and dynamic environment. Moguls commence intraorganizational initiatives aimed at eliminating or mitigating the impact of environmental changes. Business activities affect corporate operations rendering reaction, engagement and performance of various stakeholders. Academics study and research business management and observe management strategies and concepts. Scientific accomplishments may provide directions on business and change management. Scientists ascertain new paradigm amplifying business phenomenon. Science being transnational is practiced by scholars assigned locally or nationally to the place of origin or the area of scientific discipline practiced, likewise entrepreneurs. Science and entrepreneurship operate within established norms determining their mandate. Simultaneously, both improve by disrupting created foundation, pattern, established rules and laws. This article is an attempt to address the phenomenon of globalization in the aspect of network society and the effects of disruptive innovation. Its aim is to look at the business and humankind challenges of the second decade XXI century: globalization, international organizations, network society and scientific and technical revolution.


Spis treści

Abstrakt

Abstract

Globalizacja i model liberalnego kapitalizmu

Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalizacji XXI wieku

Podsumowanie

Summary

Bibliografia

Informacja o Autorze

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international

  • 25.00

  • Price in reward points: 20

Related Products

The main problems of the functioning of family enterprises

The main problems of the functioning of family enterprises

GŁÓWNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCHDorota Roszkowska- Hołysz, Anna Gąsiorek-Ko..

25.00

Fiscal policy and price convergence in the European Union

Fiscal policy and price convergence in the European Union

FISCAL POLICY AND PRICE CONVERGENCE IN THE EUROPEAN UNION - Aneta Dzik-Walczak (2018),&nbs..

25.00

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ W KONTEKŚCIE POKOLENIA POST-MILLENIALSÓW W POLSCE - Mateusz Mierz..

25.00

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH

KAPITAŁ ZAGRANICZNY W MEDIACH POLSKICH I JEGO KONSEKWENCJE DLA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO - &..

25.00

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plantsEwa Kubiń..

25.00